INTEGRITET

Denna integritetspolicy ger dig information om vilka personuppgifter Loyalty Nordic AB (org. Nr 559069-2314) ("Loyalty") samlar in, varför vi behandlar personuppgifter och dina rättigheter. Loyalty kommer att behandla personuppgifter i enlighet med var tid gällande dataskyddslagstiftning.

1 Personuppgiftsansvarig

Loyaltys verkställande direktör ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.

Vår kontaktinformation är Solna Torg 13, 171 45 Solna. E-post post@loyaltynordic.se, telefon 0733143683.

2 Personuppgifter som behandlas, syfte och rättslig grund

Syftet med behandlingen av personuppgifter och de typer av personuppgifter vi behandlar kommer att anges specifikt i samband med din kontakt med oss. Loyalty behandlar personlig information till följande ändamål:

2.1 Administration av avtal och tjänsteleverans

Loyalty behandlar personuppgifter i samband med administration och hantering av avtal som ingås med kunder, leverantörer etc. Personuppgifter som behandlas är namn, telefonnummer, e-postadress och fakturainformation. Den rättsliga grunden är avtalet eller vårt legitima intresse av att fullgöra våra skyldigheter enligt kontraktet eller ordern.

2.2 Besvara frågor

Loyalty kommer att behandla personuppgifter för att följa upp förfrågningar från användare av våra webbplatser etc, till exempel via vår chatt eller vårt kontaktformulär. Den rättsliga grunden för sådan behandling är Loyaltys legitima intresse av att ge support till våra användare. Personuppgifter som behandlas är normalt namn, telefonnummer och e-post.

2.3 Användning av Loyaltys webbplats

Loyalty kommer att kunna behandla personuppgifter om besökare på vår webbplats, till exempel din IP-adress. Loyalty använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår webbplats, samt för att samla in statistik om användningen av webbplatsen. Den rättsliga grunden för denna behandling är Loyaltys legitima intresse av att underhålla och utveckla webbplatsen samt att få inblick i dess användning.

2.4 Rekrytering

I rekryteringsprocessen behandlas personuppgifter som är relevanta för arbetssökande, inklusive CV, examensbevis, ansökan, certifikat, referenser, personliga egenskaper etc. Syftet med behandlingen är att bedöma relevanta kandidater. Den rättsliga grunden för sådan behandling är antingen ditt samtycke eller att behandlingen är nödvändig för att genomföra åtgärder på din begäran innan du ingår ett avtal. Personuppgifterna erhålls från arbetssökaren själv eller bemanningsföretag om det har använts i rekryteringsprocessen, samt de angivna referenserna.

2.5 Överensstämmelse med lagstadgade krav och juridiska skyldigheter

Detta gäller till exempel krav i redovisningslagen eller för att följa andra order från offentliga myndigheter.

2.6 Skydd av Loyaltys eller tredje parts rättigheter

Detta gäller till exempel för att fastställa, verkställa och försvara rättsliga anspråk som vi anser att vi har, eller är riktade till oss från kunder, leverantörer, partners, andra tredje parter eller offentliga myndigheter.

3 Lagring av personuppgifter

Loyalty lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppnå de syften för vilka personuppgifterna samlades in. Detta innebär bland annat att:

  • Personuppgifter i ett kundförhållande eller annat samarbetsförhållande lagras normalt så länge den aktuella partnern eller leverantören har ett avtalsförhållande med Loyalty.
  • I en rekryteringsprocess behandlas personuppgifter så länge rekryteringsprocessen pågår. Om den sökande inte blir anställd raderar vi personuppgifterna senast 6 månader från det att tjänsten fyllts, såvida inte samtycke ges för längre lagring.
  • Om behandlingen baseras på samtycke upphör behandlingen när samtycket dras tillbaka. Ett samtycke kan när som helst dras tillbaka.

Loyalty lagrar inte personuppgifter utöver detta, såvida det inte finns en annan rättslig grund för fortsatt behandling.

4 Skydd av personuppgifter

Loyalty tar din integritet på allvar och har genomfört adekvata säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från intrång i personuppgiftssäkerheten, obehörig åtkomst till och utlämnande av personuppgifter.

5 Utlämnande av personuppgifter till tredje part

Loyalty kommer endast att lämna ut personuppgifter till tredje part om det finns en rättslig grund för detta.

Loyalty använder databehandlare för att samla in, lagra eller på annat sätt behandla personuppgifter för vår räkning. Förhållandet med sådana databehandlare kommer att regleras genom ett databehandlingsavtal, som bland annat säkerställer konfidentialitet och skydd av informationssäkerhet på alla nivåer.

6 Andra webbplatser och sociala medier

Vår webbplats innehåller länkar eller referenser till andra webbplatser. När du "gillar" eller blir medlem på vår Facebook-sida eller LinkedIn kommer detta också att delas med de aktuella plattformarna. Detsamma gäller för andra aktiviteter på våra sociala mediesidor, till exempel innehåll du lägger upp och inlägg du gillar. Dessa webbplatser eller plattformar har sina egna integritetspolicyer som ger information om hur personuppgifter samlas in och behandlas. Loyalty rekommenderar att du sätter dig in i tredje parts egna integritetpolicy när du besöker och använder dessa webbplatser / plattformar.

7 Dina rättigheter

Du har rätt att kräva åtkomst, korrigering eller radering av de personuppgifter Loyalty behandlar om dig om villkoren för detta är uppfyllda. Du har också rätt att kräva begränsad behandling, direkt invända mot behandlingen och dataportabilitet, om villkoren för detta är uppfyllda. Om behandlingen baseras på ditt samtycke kan du när som helst dra tillbaka det.

Om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss på post@loyaltynordic.se

Du har också rätt att klaga på vår behandling av dina personuppgifter till dataskyddsmyndigheten. Vi uppmuntrar dig dock att adressera eventuella invändningar mot Loyaltys behandling av personuppgifter till oss först.

8 Ändringar av integritetspolicyn

Den aktuella integritetspolicyn kommer att finnas tillgänglig på vår webbplats. I händelse av förändringar i Loyaltys behandling av personuppgifter kommer policyn att uppdateras på webbplatsen.

Senast uppdaterad: 09.11.2018

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvilke personopplysninger Loyalty AS (org. nr 992 865 628) ("Loyalty") samler inn, hvorfor vi behandler personopplysningene dine og dine rettigheter. Loyalty vil behandle personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen.

1 Behandlingsansvarlig

Loyalty ved daglig leder er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Vår kontaktinformasjon er Sandakerveien 24D, inngang F2, 0473 Oslo. E-post post@loyalty.no, telefon 21 63 18 88.

2 Personopplysninger som behandles, formål og rettslig grunnlag

Formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke typer personopplysninger vi behandler, vil være spesifikt opplyst eller fremgå av sammenhengen i din kontakt med oss. Loyalty behandler personopplysninger til følgende formål:

2.1 Administrasjon av avtaler og tjenesteutlevering

Loyalty behandler personopplysninger i forbindelse med administrasjon og håndtering av kontrakter inngått med kunder, leverandører etc. Personopplysninger som behandles er navn, telefonnummer, e-postadresse og fakturainformasjon. Det rettslige grunnlaget er kontrakten eller vår berettigede interesse i å oppfylle våre forpliktelser i henhold til kontrakt eller ordre.

2.2 Besvare henvendelser

Loyalty vil behandle personopplysninger for å følge opp henvendelser fra brukere av våre nettsider etc, eksempelvis gjennom vår chat eller vårt kontakt-skjema. Rettslig grunnlag for slik behandling er Loyaltys berettigede interesse i å gi support til våre brukere. Personopplysninger som behandles er normalt navn, telefonnummer og e-post.

2.3 Bruk av Loyalty sin nettside

Loyalty vil kunne behandle personopplysninger om besøkende på vår nettside, som blant annet din IP-adresse. Loyalty bruker cookies og informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere vår nettside, samt å innhente statistikk om bruken av nettsiden. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er Loyaltys berettigede interesse i å opprettholde og vedlikeholde nettsiden, samt å få innsikt i bruken.

2.4 Rekruttering

I rekrutteringsprosessen behandles personopplysninger som er relevante for jobbsøkere, herunder CV, vitnemål, søknad, attester, referanser, personlige egenskaper mv. Formålet med behandlingen er å vurdere aktuelle kandidater. Det rettslige grunnlaget for slik behandling er enten ditt samtykke eller at behandlingen er nødvendig for å gjennomføre tiltak på din anmodning før en avtaleinngåelse. Personopplysningene innhentes fra jobbsøkeren selv eller rekrutteringsbyrå dersom dette er brukt i rekrutteringsprosessen, samt oppgitte referanser.

2.5 Overholdelse av lovpålagte krav og rettslige forpliktelser

Dette gjelder eksempelvis krav i regnskapslovgivningen, eller for å overholde andre pålegg fra offentlige myndigheter.

2.6 Ivaretakelse av Loyalty sine eller tredjeparters rettigheter

Dette gjelder eksempelvis for å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav som vi mener å ha, eller er rettet mot oss fra kunder, leverandører, samarbeidspartnere, andre tredjeparter eller offentlige myndigheter.

3 Oppbevaring av personopplysninger

Loyalty vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppnå formålene personopplysningene ble samlet inn for. Dette innebærer blant annet at:

  • Personopplysninger i et kundeforhold eller annet samarbeidsforhold lagres normalt så lenge den aktuelle samarbeidspart eller leverandør er i kontraktsforhold med Loyalty.
  • I en rekrutteringsprosess behandles personopplysninger så lenge rekrutteringsprosessen pågår. Dersom søkeren ikke ansettes, vil vi slette personopplysningene senest innen 6 måneder fra stillingen ble tilsatt, med mindre det gis samtykke til lengre oppbevaring.
  • Dersom behandlingen beror på samtykke, vil behandlingen opphøre når samtykket trekkes tilbake. Et samtykke kan på ethvert tidspunkt trekkes tilbake.

Loyalty vil ikke lagre personopplysningene ut over dette, med mindre det eksisterer annet rettslig grunnlag for fortsatt behandling.

4 Beskyttelse av personopplysninger

Loyalty tar ditt personvern på alvor, og har iverksatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot brudd på personopplysningssikkerheten og uautorisert tilgang til og utlevering av personopplysninger.

5 Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Loyalty vil bare utlevere personopplysninger til tredjeparter dersom det er lovlig grunnlag for dette.

Loyalty bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Forholdet til slike databehandlere vil reguleres gjennom en databehandleravtale, som blant annet sikrer konfidensialitet og ivaretakelse av informasjonssikkerhet i alle ledd.

6 Andre nettsteder og sosiale medier

Vår nettside inneholder linker eller henvisninger til andre nettsteder. Når du "liker" eller blir medlem av vår Facebook-side eller LinkedIn, vil også dette deles med den aktuelle plattformen. Det samme gjelder for annen aktivitet på våre sider på sosiale medier, som for eksempel innhold du poster og innlegg du liker. Disse nettstedene eller plattformene har egne personvernerklæringer som gir informasjon om hvordan personopplysninger innhentes og behandles. Loyalty anbefaler at du setter deg inn i tredjepartenes egne personvernerklæringer når du besøker og tar i bruk disse nettstedene/plattformene.

7 Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene Loyalty behandler om deg om vilkårene for dette er oppfylt. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og dataportabilitet, hvor vilkårene for dette er oppfylt. Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake.

Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter kan du kontakte oss på post@loyalty.no.

Du har også rett til å klage over vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg til å ta opp eventuelle innsigelser mot Loyaltys behandling av personopplysninger med oss først.

8 Endringer i personvernerklæringen

Den til enhver tid gjeldende personvernerklæringen vil være tilgjengelig på vår nettside. Ved endringer i Loyaltys behandling av personopplysninger, vil erklæringen oppdateres på nettsiden.

Sist oppdatert: 09.11.2018