Integritet

Denna integritetspolicy ger dig information om vilka personuppgifter Loyalty Nordic AB (org. Nr 559069-2314) ("Loyalty") samlar in, varför vi behandlar personuppgifter och dina rättigheter. Loyalty kommer att behandla personuppgifter i enlighet med var tid gällande dataskyddslagstiftning.

Cookies 2


1 Personuppgiftsansvarig

Loyaltys verkställande direktör ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.

Vår kontaktinformation är Solna Torg 13, 171 45 Solna. E-post post@loyaltynordic.se, telefon 0733143683.

2 Personuppgifter som behandlas, syfte och rättslig grund

Syftet med behandlingen av personuppgifter och de typer av personuppgifter vi behandlar kommer att anges specifikt i samband med din kontakt med oss. Loyalty behandlar personlig information till följande ändamål:

2.1 Administration av avtal och tjänsteleverans

Loyalty behandlar personuppgifter i samband med administration och hantering av avtal som ingås med kunder, leverantörer etc. Personuppgifter som behandlas är namn, telefonnummer, e-postadress och fakturainformation. Den rättsliga grunden är avtalet eller vårt legitima intresse av att fullgöra våra skyldigheter enligt kontraktet eller ordern.

2.2 Besvara frågor

Loyalty kommer att behandla personuppgifter för att följa upp förfrågningar från användare av våra webbplatser etc, till exempel via vår chatt eller vårt kontaktformulär. Den rättsliga grunden för sådan behandling är Loyaltys legitima intresse av att ge support till våra användare. Personuppgifter som behandlas är normalt namn, telefonnummer och e-post.

2.3 Användning av Loyaltys webbplats

Loyalty kommer att kunna behandla personuppgifter om besökare på vår webbplats, till exempel din IP-adress. Loyalty använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera vår webbplats, samt för att samla in statistik om användningen av webbplatsen. Den rättsliga grunden för denna behandling är Loyaltys legitima intresse av att underhålla och utveckla webbplatsen samt att få inblick i dess användning.

2.4 Rekrytering

I rekryteringsprocessen behandlas personuppgifter som är relevanta för arbetssökande, inklusive CV, examensbevis, ansökan, certifikat, referenser, personliga egenskaper etc. Syftet med behandlingen är att bedöma relevanta kandidater. Den rättsliga grunden för sådan behandling är antingen ditt samtycke eller att behandlingen är nödvändig för att genomföra åtgärder på din begäran innan du ingår ett avtal. Personuppgifterna erhålls från arbetssökaren själv eller bemanningsföretag om det har använts i rekryteringsprocessen, samt de angivna referenserna.

2.5 Överensstämmelse med lagstadgade krav och juridiska skyldigheter

Detta gäller till exempel krav i redovisningslagen eller för att följa andra order från offentliga myndigheter.

2.6 Skydd av Loyaltys eller tredje parts rättigheter

Detta gäller till exempel för att fastställa, verkställa och försvara rättsliga anspråk som vi anser att vi har, eller är riktade till oss från kunder, leverantörer, partners, andra tredje parter eller offentliga myndigheter.

3 Lagring av personuppgifter

Loyalty lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppnå de syften för vilka personuppgifterna samlades in. Detta innebär bland annat att:

  • Personuppgifter i ett kundförhållande eller annat samarbetsförhållande lagras normalt så länge den aktuella partnern eller leverantören har ett avtalsförhållande med Loyalty.
  • I en rekryteringsprocess behandlas personuppgifter så länge rekryteringsprocessen pågår. Om den sökande inte blir anställd raderar vi personuppgifterna senast 6 månader från det att tjänsten fyllts, såvida inte samtycke ges för längre lagring.
  • Om behandlingen baseras på samtycke upphör behandlingen när samtycket dras tillbaka. Ett samtycke kan när som helst dras tillbaka.

Loyalty lagrar inte personuppgifter utöver detta, såvida det inte finns en annan rättslig grund för fortsatt behandling.

4 Skydd av personuppgifter

Loyalty tar din integritet på allvar och har genomfört adekvata säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från intrång i personuppgiftssäkerheten, obehörig åtkomst till och utlämnande av personuppgifter.

5 Utlämnande av personuppgifter till tredje part

Loyalty kommer endast att lämna ut personuppgifter till tredje part om det finns en rättslig grund för detta.

Loyalty använder databehandlare för att samla in, lagra eller på annat sätt behandla personuppgifter för vår räkning. Förhållandet med sådana databehandlare kommer att regleras genom ett databehandlingsavtal, som bland annat säkerställer konfidentialitet och skydd av informationssäkerhet på alla nivåer.

6 Andra webbplatser och sociala medier

Vår webbplats innehåller länkar eller referenser till andra webbplatser. När du "gillar" eller blir medlem på vår Facebook-sida eller LinkedIn kommer detta också att delas med de aktuella plattformarna. Detsamma gäller för andra aktiviteter på våra sociala mediesidor, till exempel innehåll du lägger upp och inlägg du gillar. Dessa webbplatser eller plattformar har sina egna integritetspolicyer som ger information om hur personuppgifter samlas in och behandlas. Loyalty rekommenderar att du sätter dig in i tredje parts egna integritetpolicy när du besöker och använder dessa webbplatser / plattformar.

7 Dina rättigheter

Du har rätt att kräva åtkomst, korrigering eller radering av de personuppgifter Loyalty behandlar om dig om villkoren för detta är uppfyllda. Du har också rätt att kräva begränsad behandling, direkt invända mot behandlingen och dataportabilitet, om villkoren för detta är uppfyllda. Om behandlingen baseras på ditt samtycke kan du när som helst dra tillbaka det.

Om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss på post@loyaltynordic.se

Du har också rätt att klaga på vår behandling av dina personuppgifter till dataskyddsmyndigheten. Vi uppmuntrar dig dock att adressera eventuella invändningar mot Loyaltys behandling av personuppgifter till oss först.

8 Ändringar av integritetspolicyn

Den aktuella integritetspolicyn kommer att finnas tillgänglig på vår webbplats. I händelse av förändringar i Loyaltys behandling av personuppgifter kommer policyn att uppdateras på webbplatsen.

Senast uppdaterad: 09.11.2018